Kinesitherapie Karlien De Langhe

Hoe kunnen wij je helpen? Bekijk ons aanbod!

Meer info

Aanbod


Bekijk hier ons aanbod
Voor meer informatie, kan je ons contacteren.

Psychomotorische therapie

Wanneer?

 • - Problemen met grove motoriek (evenwicht, balvaardigheden, coördinatie, springen,...)

 • - Problemen met fijne motoriek (knippen, scheuren, rijgen, veters knopen, vouwen,...)

 • - Problemen met schrijfmotoriek (schrijfhouding, pengreep, vlotheid, schrijfrichtingen, schrijftempo,...)

 • - Visueel ruimtelijke moeilijkheden en ruimtelijke oriëntatie (puzzelen, blokkenconstructies nabouwen, ruimtelijke begrippen)

 • - Visuomotorische moeilijkheden (vb. ooghandcoördinatie)

 • - Werkhouding, concentratieproblemen

 • - Problemen met organisatie en planning

 • - DCD (Developmental Coördination Disorder), ASS (Autisme Spectrum Stoornis)


Deze therapie richt zich eigenlijk op de volledige ontwikkeling van het kind met aandacht voor moeilijkheden en schoolse vaardigheden. Hierbij wordt rekening gehouden met 3 belangrijke componenten: het cognitieve, sociaal-emotionele en het motorische aspect. De hulpvraag van het kind zelf, de ouders en de school staat centraal. Voorafgaand aan de therapie kan er een test afgenomen worden om zijn/haar functioneren in kaart te brengen t.o.v. leeftijdsgenoten.

Ontwikkelingsstimulatie

Wanneer?

 • - Vertraagde of afwijkende ontwikkeling

 • - Premature baby’s

 • - Poepschuivers

 • - Gebrek aan bewegingsdrang

 • - Voorkeurshouding (bv. Torticollis)

 • - Baby’s met orthopedische problemen

 • - …

Ontwikkelingsstimulatie kan toegepast worden wanneer de motorische ontwikkeling van je baby of peuter wat trager of anders verloopt dan verwacht. Tijdens de eerste sessie wordt er vooral gekeken naar wat hij/zij allemaal kan en zal eventueel een gestandaardiseerde test of schaal gebruikt worden. Vervolgens kan op een speelse manier de therapie opgestart worden voor een korte of langere termijn afhankelijk van de evolutie. Met de motorische mijlpalen (rollen, zitten, kruipen, staan en stappen) als houvast gaan we aan de slag; niet alleen tijdens therapie, maar ook via tips voor thuis en de directe omgeving.

Bobath-therapie

Wanneer?

 • - CP (Cerebral Palsy, hersenverlamming)

 • - NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)

 • - Spierziektes

 • - Spina bifida

 • - Erbs parese

 • - Syndromen

Bobath-therapie richt zich voornamelijk op kinderen en adolescenten met een hersenletsel, maar ook kinderen met andere motorische moeilijkheden komen hiervoor in aanmerking. Bobath-therapie is een concept waarbij het basisprincipe bestaat uit het normaliseren van de spiertonus. Verschillende technieken kunnen deze tonus beïnvloeden: beweging, gewichtstransfer, positionering,… Vervolgens laat de tonusnormalisatie toe om meer en meer normale bewegingspatronen uit te lokken (via facilitaties). Tijdens de therapie wordt gezocht naar hoe een kind zich zo functioneel mogelijk kan ontplooien in zijn/haar omgeving. Deze therapievorm blijft ook belangrijk bij adolescenten en volwassenen ter preventie van secundaire problemen zoals contracturen. Indien u meer informatie wenst, verwijs ik u graag door naar de website van de Bobath-vereniging: bobath.be

Houdingscorrectie

Houdingsproblemen komen vaak voor bij kinderen: hyperlordose (overdreven uitholling onderrug), scoliose (scheefstand van de wervelkolom), platvoeten, toeing-in,...


Op een kindvriendelijke manier worden er spierversterkende en houdingscorrigerende oefeningen aangeboden.


Orthopedisch

Ook kinderen met orthopedische problemen zijn welkom in de praktijk. Na een breuk, omgeslagen voet, overbelasting van ligamenten of pezen kan er kiné voorgeschreven worden. Bij ons kan de revalidatie in een kindvriendelijke omgeving gebeuren en kunnen oefeningen in spelvorm aangeboden worden.


Typtien

Typtien is een methode om blind te leren typen die speciaal werd ontwikkeld voor kinderen vanaf de lagere school met dyspraxie, DCD, dyslexie, fijn motorische problemen, ASS,... Deze kinderen ervaren vaak aanhoudende problemen met het schrijven en gaan hierdoor sneller op typen overschakelen als alternatief. TypTien focust op de motorische automatisatie van het typen en maakt daarbij gebruik van leuke kleuren, versjes en tekeningen. TypTien bestaat uit verschillende lessen en de opbouw hiervan wordt aangepast aan het leervermogen van het kind. Naast de therapie dient het kind ook thuis inspanning te leveren via oefeningen.


Logopedie

Wanneer? Kinderen met leer-, taal- of articulatiestoornissen.

Team


Het team van therapeuten!

Karlien De Langhe

Kinesist

Karlien De Langhe studeerde revalidatiewetenschappen en kinesitherapie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ze behaalde haar master in musculoskeletale aandoeningen (2014) en nadien ook in pediatrie (2015). Na de vakantiejobs als speelpleinmonitrice en de vele jaren als vrijwilliger bij de Chiro, was de keuze om met kinderen te werken snel gemaakt. Aanvullend volgde ze de Bobath-opleiding en verschillende opleidingen in de psychomotoriek. Ze behaalde de bijzondere beroepsbekwaambeid binnen de pediatrische kinesitherapie. Ze startte haar loopbaan in een zelfstandige praktijk samen met haar mama waar ze zowel kinderen als volwassenen behandelde. Dit combineerde ze met een job als kinesitherapeute in een medisch-pedagogisch centrum (MPC Sint-Franciscus in Roosdaal) voor kinderen met een meervoudige beperking en autisme. Na het volgen van de Bobath-opleiding ging ze daarnaast ook aan de slag in een andere zelfstandige kinderpraktijk (Veerle Mox in Schepdaal). Sinds 2020 is ze deeltijds werkzaam in het centrum voor ontwikkelingsstoornissen van UZ Brussel, daar staat ze in voor evaluatie en diagnostiek bij kinderen van 0 tot 6 jaar in een multidisciplinair team. Dit combineert ze vandaag met het werken in deze kinderpraktijk.

Sofie Vermeerbergen

Kinesist

Sofie Vermeerbergen behaalde haar master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie met specialisatie pediatrie aan de UGent (2020). De afstudeerrichting kinderen was voor haar vanzelfsprekend gezien ze al jaren leidster was in de jeugdbeweging en ook als monitor verschillende jeugdkampen begeleidde. Tijdens haar opleiding nam Sofie deel aan een internationale module Pediatrie (2019) waar kennis en ervaringen rond kinderrevalidatie werden gedeeld met (toekomstige) kinesitherapeuten uit verschillende landen. Daarnaast deed ze praktijkervaring op tijdens haar gespecialiseerde pediatrie-stages in onder andere het kinderrevalidatiecentrum UZ Gent. Ze behaalde in 2020 het diploma Typ10 voor het geven van gespecialiseerde typlessen aan kinderen. Sofie is naast haar werk in deze kinderpraktijk ook kinesitherapeute in een medisch-pedagogisch centrum (MPC Sint-Franciscus in Roosdaal) met kinderen met een meervoudige beperking en autisme.

Laure Dierick

Logopedist

Laure Dierick studeerde in 2018 af als Bachelor in de Logopedie aan de Arteveldehogeschool te Gent. Ze deed praktijkervaring op in meerdere groepspraktijken waar ze in contact kwam met verschillende logopedische stoornissen zoals leer-, taal-, spraak- en myofunctionele problemen. Daarnaast deed Laure stage in het buitengewoon lager onderwijs. Hier leerde ze werken met kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Sinds 2019 werkt Laure actief als zelfstandige logopediste. Ze behandelt voornamelijk kinderen met leer-, taal- en articulatiestoornissen. In 2022 behaalde Laure haar tweede bachelor als leerkracht lager onderwijs. De combinatie van beide diploma’s zorgt voor een flexibele, ruimdenkende en kindgerichte aanpak. Laure is naast haar werk in de praktijk ook zorgleerkracht in de gemeentelijke basisschool Poelbos te Jette. Als jonge logopediste en zorgleerkracht is Laure zeer gemotiveerd om voortdurend bij te leren en haar logopedische kennis uit te breiden.

Kinesitherapie


Hoe gaan we te werk?

Een afspraak maken?


Alle behandelingen zijn op afspraak en dienen telefonisch of via mail vastgelegd te worden via karliendelanghe@outlook.com of 0495/74.65.87.


Wat breng je mee bij een eerste afspraak?


 • - Identiteitskaart

 • - Klevertje van de mutualiteit

 • - Voorschrift van de arts (zonder geldig voorschrift hebt u geen recht op terugbetaling van de mutualiteit)

 • - Eventuele verslagen, referenties van medische beeldvorming en de bijhorende resultaten van onderzoeken

 • - Gemakkelijke kledij


Verloop behandelingen

Intakegesprek en motorisch onderzoek

Tijdens de eerste afspraak wordt een kinesitherapeutisch dossier opgemaakt waarbij de hulpvraag, de motorische ontwikkeling en de voorgeschiedenis in kaart gebracht worden. Op basis van het intakegesprek en afhankelijk van de hulpvraag, wordt er een kinesitherapeutisch onderzoek afgenomen. Dit bestaat uit observaties en/of de afname van een aantal gestandaardiseerde tests.


Therapie

Op basis van de verzamelde gegevens en in samenspraak met de ouders, worden therapiedoelen en een therapieplan opgesteld. Therapie kan doorgaan in de praktijk of indien noodzakelijk op verplaatsing (thuis, op school of in de crèche). Er worden ook tips meegegeven voor in de directe omgeving. Regelmatig worden tussentijdse evaluaties uitgevoerd om de evolutie van het kind in kaart te brengen en de behandeldoelen bij te sturen indien nodig.


Belangrijke opmerkingen


Gelieve telefonisch zo snel mogelijk te verwittigen indien een afspraak niet kan doorgaan. Zo kan de gereserveerde tijd door iemand anders ingevuld worden. Afspraken die niet 24u op voorhand worden afgebeld, zullen toch worden aangerekend.


Indien in het huidige kalenderjaar reeds kinesitherapeutische behandelingen zijn verricht bij een collega, dan is het belangrijk dit te melden (in het kader van de terugbetaling).


Duur en kost behandeling


Een sessie duurt 30 minuten en is individueel. Bij zware aandoeningen (E-pathologie) bestaat de mogelijkheid om 60 minuten te behandelen.


Wij zijn geconventioneerde therapeuten. De vooropgestelde tarieven en terugbetalingen van het RIZIV worden gehanteerd.


Het tarief en de terugbetaling hangt af van patiënt tot patiënt en van aandoening tot aandoening. Op de volgende website kan u de nodige informatie raadplegen: https://www.axxon.be/nl/tarieven-kinesitherapie/


Betalingsmogelijkheden


 • - Bancontact

 • - Contant

 • - Payconiq

Logopedie


Hoe gaan we te werk?

Een afspraak maken?


Alle behandelingen zijn op afspraak en dienen telefonisch of via mail vastgelegd te worden via laure.dierick@hotmail.com of 0474/12.69.10.


Verloop behandelingen


Intakegesprek

Na een eerste contact per telefoon of mail zal een afspraak worden vastgelegd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek zal de logopediste samen met de patiënt(e) of diens ouder(s) de problematiek uitvoerig bespreken. Een mogelijke aanvraag tot terugbetaling door de mutualiteit wordt nagegaan en de al dan niet verder te nemen stappen worden besproken.


Uitgebreid onderzoek

Er zal een volgende afspraak worden vastgelegd voor een uitgebreid onderzoek. Tijdens dit onderzoek zal aan de hand van gestandaardiseerde tests en observatie getracht worden de problematiek nog beter in kaart te brengen. Nadien zal een bespreking van de testresultaten en een adviesgesprek plaatsvinden.


Therapie

Wanneer het nodige papierwerk in orde werd gebracht, kan de behandeling van start gaan. Een therapiesessie duurt telkens 30 of 60 minuten, met een frequentie van 1 à 2 keer per week. De frequentie wordt bepaald a.d.h.v. de resultaten die blijken uit het onderzoek. In onze behandeling stellen we een speelse aanpak voorop. We zijn er steevast van overtuigd dat er in een speelse en gemoedelijke omgeving meer ruimte is voor het maken van fouten. In therapie zijn het tenslotte die fouten waaraan we samen zullen werken.


Tarieven en terugbetaling


Vanaf 1 mei 2022 zijn de tarieven voor een sessie logopedie vrij. De logopediste is dus tijdelijk niet meer geconventioneerd, in afwachting van een redelijk voorstel van de mutualiteiten. Het is zeker mogelijk dat de tarieven in de nabije toekomst opnieuw een wijziging kennen. Dit wordt steeds tijdig gecommuniceerd. Om van bovenstaande terugbetaling te genieten, dient er voldaan te worden aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van de aanmeldingsklacht. Dit wordt steeds in een eerste gesprek duidelijk en helder uitgelegd aan u, als cliënt. Indien u reeds meer informatie wenst, kan u hiervoor terecht op de website van uw ziekenfonds.


Indien blijkt dat er aan een bepaalde voorwaarde niet kan voldaan worden, biedt elke mutualiteit nog een extra terugbetaling aan via de aanvullende verzekering.


Totaal bedrag Terugbetaling RIZIV Remgeld
Therapiesessie per 30’ 36,50 euro 25,36 euro 11,14 euro
Therapiesessie per 60’ 73,00 euro 50,98 euro 22,02 euro
Aanvangsbilan 45,00 euro 29,00 euro 16,00 euro
Evolutiebilan 75,00 euro 40,50 euro 34,50 euro

Adres


Kinesitherapie

Logopedie